StatsModels: Statistics in Python — statsmodels v0.3.1 documentation