Indexing JSONB columns in PostgreSQL | Vsevolod Solovyov

Vsevolod Solovyov’s blog