prismagraphql/prisma: ?? Prisma turns your database into a realtime GraphQL API

Prisma turns your database into a realtime GraphQL API